Godrum Gruppen I/S

Lysbro - Til samarbejdspartnere

Hvem er vi?

Lysbro er en del af den selvejende institution GodrumGruppen.

Lysbro er et forsorgshjem, der drives i henhold til Servicelovens § 110 og som har til formål at tilbyde midlertidigt ophold til personer med sociale problemer, herunder hjemløshed.

På Lysbro agerer vi som bindeled mellem borger og myndigheder, således at beboeren får den rette hjælp. Vi vægter derfor et godt samarbejde med kommuner og andre relevante samarbejdspartnere.

Straks efter indskrivning kontakter vi bopælskommunen, så nødvendige hjælpeforanstaltninger kan iværksættes.

På Lysbro er vi tovholder i forhold til at lave aftaler med kommuner og andre relevante samarbejdspartnere med henblik på opfølgning på beboerens ophold på Lysbro. Dette kan bl.a. være i form af løbende netværksmøder.

Kommuner og relevante samarbejdspartnere kan efter aftale med Lysbro og den pågældende beboer, rekvirere opholdsplaner, statusudtalelser mm.

Fagligt tilgang


På Lysbro tager vi afsæt i den kognitive tilgang. Dette understøttes af komplimenterende faglige tilgange.

Vi tager udgangspunkt i det hele menneske og de ressourcer den enkelte er i besiddelse af.

Faglige Tilgange

Metoder

Forløbsstruktur

På Lysbro har vi udviklet en forløbsstruktur, der indeholder 5 moduler. Denne bruges som en vejledning til de forskellige ydelser og metoder.

Forløbsstrukturen er med til at sikre konsensus omkring gennemførelse af aktiviteter og arbejdsgange, samt den understøtter strukturen i at nå målene i opholdsplanen.

I starten af et ophold på Lysbro foretages en grundig udredning af beboerens situation, udfordringer, ressourcer, mestringsstrategier og behov. På basis af denne udredning laves en opholdsplan i samarbejde med beboeren.

Modul 1

Indskrivning – udredningsforløb 1-3 uger.

Dette modul forventes at strække sig over 1 – 3 uger, hvor beboeren indskrives på Lysbro. Ved den forudgående motivationssamtale, har beboeren beskrevet sin historie og aktuelle situation i korte træk, hvilket uddybes nærmere i de første uger på Lysbro. Den første uge vil hovedsageligt være af praktisk karakter i form af adresseændring og kontakt til relevante offentlige instanser mm. Beboeren vil få tildelt en primær og sekundær kontaktperson indenfor den første uge og vil have en samtale af udredende karakter med den primære kontaktperson. Denne samtale er starten til et tæt samarbejde, med fokus på at et gensidigt tillidsforhold opbygges. Beboeren tilbydes en fast ugesamtale med sin kontaktperson under opholdet på Lysbro. Ligeledes vil der blive arbejdet med at danne et økonomisk overblik, samt støtte til at beboeren får lavet aftaler omkring betaling af opholdet med sin kommune. Efter en uge indgår beboeren i dagligdagen på Lysbro ift. daglige gøremål, To-Do, indkøb, samt madlavning. Desuden vil opstarten af vores miljøterapeutiske indsats igangsættes, hvor der er fokus på ADL, således at beboeren opnår en struktur omkring de daglige rutiner.

Modul 2

Afklaringsforløb/opholdsplan 1-2 uger

I dette modul tages der fat på opholdsplanen, som påbegyndes indenfor de første to uger efter indskrivningen. Opholdsplanen er beboerens eget arbejdsredskab, hvor man i samarbejde med sin kontaktperson har udredt hvilke områder der skal arbejdes på, for at opnå mest mulig selvstændighed i eget liv. Beboeren fastsætter, i samarbejde med sin kontaktperson, de mål, der skal fremgå i opholdsplanen. Det vil også være i dette modul, hvor den beskæftigelsesrettede indsats påbegyndes. Den enkelte beboers boligsituation afklares ift. fremtidig boligønske og indmeldelse i boligforening. For mange beboere kan økonomi være et uoverskueligt emne, hvor der gennem en periode i evt. misbrug er mange uafklarede elementer. Økonomi er derfor et emne der løbende arbejdes med. Her kan det være nødvendt, at tage kontakt til eksterne samarbejdspartner for at få hjælp til udredning af gæld, og få formidlet aftaler om afvikling af gæld, samt fastsat et realistisk budget, således beboeren opnår et overblik over sit rådighedsbeløb. ADL træningen forsætter hele opholdet igennem, hvor det løbende gradueres ift. de aktuelle behov. For nogen beboere er det meget brugbart at få udarbejdet et ugeskema, hvor alle aftaler og aktiviteter er skemalagt. Der kan endvidere være fokus på de sociale spilleregler – dette kan eksempelvis være hvordan fremtræder man i offentligt rum, hvordan er man sammen med andre mennesker uden fx at være påvirket af et rusmiddel mm. Dette vil endvidere være grobunden for at skabe sig et nyt netværk udenfor misbrugsmiljøet. Det kan også være, at der skal arbejdes på at genskabe kontakten til familie og tidligere venner. Ofte vil der i dette modul være fokus på døgnrytmen ift. at kroppen restituerer sig og genvinder energi til den daglige ADL. Ovennævnte emner vil formentligt fremgå i opholdsplanen – der som nævnt er det gennemgående arbejdsredskab og som løbende evalueres og redigeres, således den hele tiden vil være aktuel.

Modul 3

Habilitering og eller Rehabilitering af hverdagslivet 2-6 måneder

I dette modul arbejdes der videre med de emner der er påbegyndt i tidligere moduler. For nogle beboere vil et ophold på Lysbro handle om at generhverve tidligere brugbare funktioner til at navigere i en hverdag. For andre kan det handle om at tilegne sig nye. Det kan være basale egenskaber der aldrig er tillært grundet misbrug, ustabil opvækst eller andet. Der vil ud fra opholdsplanen være fokus på punkter såsom: bolig, træning af sociale færdigheder, struktur i hverdagen, aktivering/uddannelse/job og afklaring, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, økonomi, ADL og mestringsstrategier med fokus på at mindske risikoen for tilbagefald. Endvidere vil der også rettes fokus på at etablere netværk og evt. deltagelse i fritidsinteresser mm. Kontaktpersonen vil under hele forløbet være med på sidelinjen og hvis nødvendigt deltage i beboerens møder/aftaler ude af huset. Indsatsen vil hele tiden være en afvejning af beboerens individuelle behov og ønsker.

Modul 4

Implementering og udslusning ca. 6 måneder

Beboeren skulle på dette tidspunkt i forløbet gerne have oparbejdet en grad af selvforvaltning af hverdagslivet, hvorfor der i dette modul er fokus på vedligeholdelse af tillærte strategier i forhold til økonomiske aftaler/budget, aktivering/uddannelses/jobforløb, ADL, døgnrytme mm. Desuden vil der på dette tidspunkt arbejdes mere intensivt med boligsituationen i forhold til afklaring af om beboeren skal tilbage til tidligere bolig eller om der skal afsøges andre muligheder. Skal beboeren i ny bolig, vurderes det hvorvidt der evt. skal ansøges om boligindskudslån, enkeltydelse, boligstøtte mm. For nogle beboere kan det være en stor omvæltning at flytte i egen bolig igen, da beboren gennem et ophold på Lysbro har boet i trygge rammer med et socialt netværk omkring sig. Derfor kan der i en kort periode tilbydes udslusning, hvor beboeren gradvist udsluses til egen bolig. En udslusningsperiode kan eksempelvis være med nogle få overnatninger ad gangen i den nye bolig, hvilket løbende kan optrappes, indtil beboeren føler sig rustet til at flytte permanent fra Lysbro. Ved afslutning af opholdet på Lysbro, kan beboeren i samarbejde med kontaktpersonen aftale et efterforsorgsforløb.

Modul 5

Efterforsorg

Lysbro tilbyder et efterforsorgsforløb i op til ét år efter endt ophold på Lysbro. Beboeren vil da forsat være tilknyttet huset og have mulighed for at deltage i fælles aktiviteter såsom juleaften, nytårsaften, påskefrokost, kanotur, aktiviteter planlagt ud af huset mm. Der er også mulighed for at spise aftensmad i huset mod betaling. Endvidere kan beboeren forsat deltage i de ugentlige aktiviteter såsom badminton, tirsdagsaktivitet, NADA-behandling mm. Beboeren vil forsat være tilknyttet kontaktpersonen og de vil i samarbejde lave aftaler for hvordan efterforsorgsforløbet skal tilrettelægges. Det vil ofte forløbe således, at beboeren har en samtale med sin kontaktperson én gang om ugen fx skiftevis på Lysbro og i eget hjem. Fokus i dette forløb vil være hvordan beboeren fungerer i eget hjem. Der kan laves aftaler om støtte i forhold til opretholdelse af stuktur i hverdagen og opfølgning på aftaler mm. Beboeren vil forsat have mulighed for, at have kontaktpersonen med som bisidder ved evt. møder med jobcenter, misbrugsbehandling, bank mm.

Revisorpåtegning

Tilsynsrapport 2022