Godrum Gruppen I/S

Seneste tilsyn

Seneste tilsynsstatus

Godkendt

Tilsynet vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Publiceret den

28-11-2022

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud

Forsorgshjemmet Godrum er et privat tilbud efter serviceloven § 110. Tilbuddet har 27 pladser. Forsorgshjemmet Godrum er et tilbud om midlertidig ophold, omsorg og støtte for mennesker, med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen er kendetegnet ved at have misbrugsproblemer, psykiske problemer, mistrivsel og massive sociale problemer mellem 18-85 år. Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jævnfør lov om socialtilsyn § 5 stk. 1. Socialtilsynet har aflagt opfølgende tilsynsbesøg oktober 2022. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fulgt deres procesplan fra foråret 2022. Sundhed og trivsel Tilbuddet er i proces med at udarbejde og implementere relevante beredskabsplaner til forebyggelse af vold og overgreb. Organisation og ledelse Tilbuddet har tilført ressourcer i weekenderne, hvilket indikerer, at borgerne har tilstrækkelig adgang til personale med relevante kompetencer, og at tilbuddet følger deres budgetnormering. Tilbuddets bestyrelse er korrekt sammensat i forhold til gældende vedtægter og lov om socialtilsyn. Tilbuddet har ansat ny leder med relevant uddannelse og erfaring med ledelse.

Konklusionen på de enkelte temaer i kvalitetsmodellen

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet via deres aktivitetstilbud er med til at stimulere borgernes udvikling i forhold til at udvikle færdigheder, som kan benyttes til at opnå større mulighed for uddannelse eller beskæftigelse. I denne vurdering er der lagt vægt på, at tilbuddets interne beskæftigelsestilbud planlægges ud fra den enkelte borgers potentialer og funktionsniveau. Yderligere har tilbuddet samarbejde med eksempelvis jobcenter eller andre relevante aktører.

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med at udvikle borgernes selvstændighed og relationer. Der udarbejdes mål i forhold til at understøtte borgernes kompetencer og selvstændighed – der udarbejdes dog ikke understøttende mål i forhold til at udvikle borgernes sociale kompetencer.

Det vurderes, at tilbuddet støtter op om kontakt med familie og netværk, når borgerne ønsker det. Tilbuddet understøtter i det omfang det er muligt, at borgerne selv administrerer medicin og borgerne kan få hjælp til boligsøgning eller kontakt til jobcenter efter behov.

Samtidig konstateres det, at tilbuddet har etableret et fritidsudvalg bestående af en medarbejder og borgere, som vurderes, kan medvirke til, at borgerne i højere grad inkluderes i det omkringliggende samfund. Det vurderes samtidig, at der er en begrænset inklusion, hvilket kan være begrundet i, at borgerne opholder sig i kort tid i tilbuddet, og at tilbuddets fysiske beliggenhed vanskeliggør transport til og fra tilbuddet. Det vurderes, at tilbuddet i mindre grad understøtter udendørs fysiske aktiviteter for borgerne i den omkringliggende natur. 

Det vurderes, at tilbuddet ikke har fokus på at understøtte borgernes brug af sociale medier. 

Målgruppe, metode og resultater

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, og med faglige metoder, der er relevante for målgruppen. Tilbuddet samarbejder med udvalgte relevante aktører.

Det vurderes, at tilbuddet kan beskrive tilbuddets metoder KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik), Jeg-støttende samtaler og NADA (øreakupunktur), og anvendelse heraf i praksis.

Det vurderes, at tilbuddet fortsat er i proces omkring at implementere anvendelse af KRAP i hele personalegruppen.

Det vurderes endvidere, at tilbuddets risikovurderingsmetode ikke systematisk anvendes i sit fulde omfang.

Organisation og ledelse

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en ledelse som leder tilbuddet kompetent og ansvarligt.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere har relevant grunduddannelse og delvis erfaring med målgruppen. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet gennem flere år, har haft  en betydelig personalegennemstrømning. Personalegennemstrømningen er fortsat højere end sammenlignelige tilbud, men der ses dog tendens til fald i personalegennemstrømningen. Det er vurderingen, at ledelsen sikrer, at medarbejderne løbende er blevet opkvalificeret og tilbuddet budgetterer med midler hertil, hvilket kan medvirke til at mindske personalegennemstrømningen.

Tilbuddet har april 2022 udarbejdet en procesplan hvoraf det fremgår hvilke initiativer tilbuddet i værksætter for at løfte kvaliteten. Tilbuddet har efterlevet denne plan, hvilket betyder, at der er tilført personaleressourcer til weekenderne og bestyrelsen er sammensat korrekt efter gældende vedtægter og lov om socialtilsyn. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet fortsat er i proces med udarbejdelse af beredskabsplaner til forebyggelse af vold og overgreb.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen og målgruppens behov. Den overvejende del af medarbejdergruppen har en social eller sundhedsfaglig grunduddannelse. Den overvejende del af medarbejderne er uddannet i tilbuddets valgte metode KRAP. Det vurderes, at personalet i aktiveringen har relevante kompetencer og erfaring i forhold til målgruppen. Yderligere er der lagt vægt på, at personale kan gøre rede for tilbuddets metoder og viser kendskab til målgruppens behov.

Økonomi

Tilbuddets økonomiske kvalitet:

Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet.  Socialtilsynet mener således, at tilbuddets økonomi er bæredygtig, at der er tilstrækkelig sammenhæng mellem pris og kvalitet og økonomien er gennemskuelig for brugere og henvisende kommuner.

Vurderingsbaggrund:

Vi har vurderet tilbuddets økonomiske kvalitet på baggrund af årsregnskab 2020 og  revisionsprotokollat 2020, årsrapporter på Tilbudsportalen samt budget 2020 og 2022.

Bæredygtighed:

Socialtilsynet konstaterer,

  • At tilbuddet er velkonsolideret og har en rimelig soliditetsgrad.
  • At revisor ikke har kritiske bemærkninger til tilbuddets økonomiske bæredygtighed eller ledelsens forvaltning af offentlige midler.
  • At tilbuddets ledelse har positive forventninger til fremtidig belægning og indtjening

Pris og kvalitet:

Socialtilsynet vurderer,

  • At tilbuddets budget ikke indeholder uvedkommende poster for tilbuddets virksomhed.
  • At godkendt budget for 2022 i tilstrækkeligt omfang afspejler sammenhæng imellem pris og kvalitet.
  • At nøgletal i tilbuddets årsrapport 2020 viser at tilbuddet anvender sine indtægter på lønninger, aktiviteter for borgerne og på kompetenceudvikling jævnfør godkendelse.

Gennemskuelighed:

Socialtilsynet konstaterer,

  • At tilbuddet udarbejder budgetter med relevante og tilstrækkelige oplysninger
  • At tilbuddets uploader den særlige økonomiske indberetning, årsrapporter på Tilbudsportalen
  • At tilbuddets årsregnskaber giver indblik i hvordan indtægterne anvendes til gavn for borgerne og forklarer om dette er i tråd med godkendt budget for året.

Øvrige forhold:

Socialtilsynet har lagt vægt på følgende tre punkter, som ikke vurderes at have tilsynsmæssige konsekvenser, men vurderes som vigtig information i forhold til tilbuddets køber kommuner.

Forsorgshjemmet Godrum er en del af Den selvejende institution Godrum Gruppen, som består af 3 afdelinger. Tilbuddet oplyser, at alle ledere, med undtagelse af tilbuddets forstander, deltager i det daglige arbejde med borgerne. Tilbuddet har udarbejdet fordelingsnøgler på omkostninger der fordeles mellem alle tilbuddene, herunder lønninger og bestyrelseshonorar. Bestyrelseshonoraret udgør kroner 63.572.

Fysiske rammer

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer kan understøtte borgernes udvikling og ret til privatliv. De fysiske rammer, såvel indendørs som udendørs er i en meget god stand og virker umiddelbart indbydende. Tilbuddets faciliteter og udformningen er hensigtsmæssige i forhold til, at målgruppen kan træne og udvikle en mere selvstændig og meningsfuld tilværelse.

Udover beboelse er der på matriklen flere tilhørende produktionsbygninger, som er forbeholdt aktivering til alle borgerne.

Imidlertid vurderer socialtilsynet, at tilbuddet med sin placering ude på landet med store afstande til offentlige transportmuligheder og indkøbsmuligheder, at borgerne er afhængige af tilbuddets kørselsmuligheder.

Sundhed og trivsel

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i nogen grad har fokus på borgernes fysiske og psykiske sundhed. Tilbuddet tilbyder en sund og varieret kost. Tilbuddet har fokus på at sikre borgerne støtte og ledsagelse til relevante sundhedsydelser.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en overvejende anerkendende og respektfuld tilgang overfor borgeren. Det vurderes dog også, at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad arbejder med, at forebygge vold og overgreb i tilbuddet.

Endelig er det vurderingen, at tilbuddets i begrænset omfang har viden i forhold til borgernes færden på de sociale medier. 

Tilbuddet har april 2022 udarbejdet en procesplan hvoraf det fremgår hvilke initiativer tilbuddet i værksætter for at løfte kvaliteten. Ved aktuelt tilsynsbesøg oktober 2022,  er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fulgt deres procesplan i forhold til at udarbejde nye beredskabsplaner til forebyggelse af vold og overgreb, herunder seksuelle overgreb. Det er dog socialtilsynets vurdering, at beredskabsplanerne fremsår utilstrækkelige, og at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad har implementeret procedurer for forebyggelse af vold og overgreb. Leder af tilbuddet tilkendegiver, at tilbuddet aktuelt er i proces med at udarbejde beredskabsplaner til forebyggelse af vold og overgreb, og at disse vil blive implementeret på for eksempel teammøder og andre relevante fora.